Ochrana Súkromia

Privacy Policy

 

Kto som

Som Miroslav Tóth z Forresto Design. Adresa mojej webovej stránky je: https://forresto.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Kontaktný formulár na mojej stránke zbiera pri odoslaní osobné údaje (meno a email). Tieto údaje zbierame za účelom spätnej komunikácie a vybavenia vašej požiadavky. Tieto dáta sú uchovávané po dobu maximálne 5 rokov. Dáta z kontaktného formulára nebudú použité na marketingové účely.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Bezpečnostné protokoly

IP adresa návštevníkov, užívateľské meno prihlásených používateľov a používateľské meno pokusov o prihlásenie sa podmienene zaznamená, aby sa skontrolovali škodlivé aktivity a aby sa chránili stránky pred určitými druhmi útokov. Medzi príklady zaznamenávania patria napríklad pokusy o prihlásenie, žiadosti o odhlásenie, žiadosti o podozrivé adresy URL, zmeny obsahu stránky a aktualizácie hesiel. Tieto informácie sa uchovávajú po dobu 60 dní.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Detaily zálohy z bezpečnostných protokolov sú ukladané počas 9 dní. Bezpečnostné záznamy sú uchované počas 60dní.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Who I am

I am Miroslav Tóth from Forresto WebDesign. Adresa mojej webovej stránky je: https://forresto.sk.

Which personal information we obtain and why we collect them

Multimedia

When you upload images to a Web page, you should avoid uploading images with EXIF GPS location data. Site visitors can download and view any location data from images.

Kontaktné formuláre

Kontaktný formulár na mojej stránke zbiera pri odoslaní osobné údaje (meno a email). Tieto údaje zbierame za účelom spätnej komunikácie a vybavenia vašej požiadavky. Tieto dáta sú uchovávané po dobu maximálne 5 rokov. Dáta z kontaktného formulára nebudú použité na marketingové účely.

Cookies

If you add a comment on our site, you can agree to save your name, email address and website to cookies. This is for your convenience so you don’t have to refill your data again when adding another comment. These cookies are valid for one year.

If you have an account on our website and log in, we will store temporary cookies to determine whether your browser accepts cookies. These cookies do not contain any personal information and are revoked when you close the browser.

When you sign in, we set up several cookies to save your login and display settings. Login cookies are valid for two days and display settings one year. If you choose the „Remember“ option, your login will be valid for two weeks. When you sign out of your account, cookies are deleted.

When you edit or publish an article, additional cookies will be stored in your browser. These cookies do not contain any personal information and refer only to the article ID you have edited. The files are valid for 1 day.

Security protocols

The IP address of the visitors, the user name of the logged-in users, and the user name of the logon attempts are conditionally recorded to check for malicious activities and to protect the site from certain types of attacks. Examples of recording include logon attempts, logoff requests, suspicious URL requests, page content changes, and password updates. This information shall be kept for 60 days.

Embedded content from other websites

Articles on this Web page may contain embedded content (such as videos, pictures, articles, and so on). Embedded content from other sites behaves as if a visitor visited another Web page.

This website may collect personal information about you, use cookies, insert third-party tracking, and monitor your interaction with embedded content, bulldozer tracking your interaction with embedded content if you have an account on that website and you Logged.

How long do we keep your data

For users who register on our website (if they exist), we also store the personal information they provide into their user profile. All users can view, edit, or delete their personal information at any time (except for the user’s change). Website administrators can also view and edit this information.

Backup details from the security protocol are stored for 9 days. Security records are retained for 60 days.

What rights do you have over your data

If you have an account on this website, or you have added a comment here, you can request the export of your personal information that we store about you, including the data you have provided to us. You may also request the deletion of personal data. This does not concern the data we need to keep about you for administrative, legal or security reasons.

Where we send your information

Visitors ‚ comments can be checked through an automated spam detection service.